Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων Β κύκλου επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5035134

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στις ειδικότητες ψύχους »ΟΠΣ 5035134, στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους στο πλαίσιο της Β πρόσκλησης.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιτυχόντες ή επιλαχόντες, ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας Β΄ κύκλου επιλογής, επιτυχόντων επιλαχόντων και απορριφθέντων κατά φθίνουσα σειρά, ανά ομάδα περιφερειών.