Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων

 

Το τελευταίο διάστημα ο φορέας μας δέχεται οχλήσεις από ωφελούμενους, οι οποίοι συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο της πράξης Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στις ειδικότητες ψύχους» με κωδικό MIS 5035134» .

Θέλουμε να ενημερώσουμε όλους τους ωφελούμενους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης, ότι για να προχωρήσει η διαδικασία χρηματοδότησης έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί και άλλες διαχειριστικές ενέργειες του έργου πέρα των ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης. Κατόπιν τούτου ο φορέας μας υπέβαλλε την αίτηση χρηματοδότησης (με αριθμό πρωτοκόλλου υπ΄αρίθμ 1608/ 10-11-2022) και έκτοτε ήταν σε καθημερινή επικοινωνία με τον φορέα χρηματοδότησης για να προχωρήσει η διαδικασία.

Η διαδικασία είσπραξης χρηματοδότησης ολοκληρώθηκε στις 19/1/2023 , αλλά οφείλουμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους ότι εκκρεμούν υποχρεωτικές εσωτερικές διαδικασίες βάσει της νόμιμης καταστατικής λειτουργίας του Φορέα μας (εκλογή και νομιμοποίηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου), πριν την διαδικασία καταβολής των επιδομάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ωφελουμένων.

Σας βεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα στην εν λόγω καθυστέρηση καθώς και ότι ο λογαριασμός του έργου υπόκειται σε συνεχή έλεγχο από την διαχειριστική αρχή και κάθε άλλο ανεξάρτητο εποπτικό φορέα για οποιαδήποτε οικονομική κίνηση που πραγματοποιείται σε αυτόν.

Η όλη διαδικασία δημιουργεί καθυστερήσεις και πιθανά παράπονα εκ μέρους των ωφελούμενων, όμως, από πλευράς της ΟΨΕ, διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τα εμπλεκόμενα μέρη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της καταβολής των επιδομάτων.