Ανακοίνωση 2ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων, Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035134

 

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ψ.Ε.), υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στις ειδικότητες ψύχους» με MIS (ΟΠΣ) : 5035134, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Στο πλαίσιο της Πράξης ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υποβολή αιτήσεων θα είναι εκ νέου ενεργή, από 11/04 /2022 έως και 30/04/2022 (ώρα 23:59), με σκοπό την κάλυψη 61 (εξήντα ένα) κενών θέσεων συμμετεχόντων, που διαμένουν ή εργάζονται στις Περιφέρειες:

  • Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
  • Κεντρική Μακεδονία
  • Θεσσαλία
  • Ήπειρος
  • Δυτική Ελλάδα
  • Νότιο Αιγαίο

Από την δυνατότητα υποβολής αίτησης, εξαιρούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν ήδη στην Πράξη.

Ισχύει το ήδη υπάρχων κείμενο πρόσκλησης του Α κύκλου, ΜΟΝΟ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα) και για το Νότιο Αιγαίο

(Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ)